📣باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران


🔹پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت _ساعت ۲۱


📌 استنلی میلگرام، یکی از بزرگترین
روانشناسان اجتماعی قرن بیستم دنیا محسوب می شود که با آزمایش اطاعت و فرمانبرداری مشهور میباشد.

📣 از این منظر اعضای باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی وظیفه خود می داند تا در راستای شناخت صحیح بزرگان این  گرایش روان شناسی فعالیت کند.

📽به علاقمندان پیشنهاد می شود،قبل از زمان تعیین شده فیلم EXPERIMENTER را مشاهده کنید تا این نشست مجازی در گروه روان شناسی و جامعه  برای شما مفیدتر باشد.


به امید حضور فعال شما

محل برگزاری:
گروه روان شناسی و جامعه
https://t.me/joinchat/BUbpVEBd_C3wo1-j-6_o7g

📽لینک دانلود فیلم:

https://digimovie.vip/experimenter-2015/