ردیفمشخصاتسمتایمیلتصویر
1دکتر مجید صفاری نیارئیسdr.saffarinisa@iranianasp.ir
2دکتر سوسن علیزاده فردنائب رئیسdr.alizadeh@iranianasp.ir
3دکتر مجتبی دلیردبیرdr.dalir@iranianasp.ir
4خانم دکتر شیلر کیخاونیخزانه دارMs.keikhavani@iranianasp.ir
5دکتر آزاده عسکریهیئت مدیرهdr.askari@iranianasp.ir
6دکتر زهره رافضیهیئت مدیرهdr.rafezi@iranianasp.ir
7دکتر منصوره نیکوگفتارهیئت مدیرهdr.nikogoftar@iranianasp.ir
8دکتر مژگان سپاه منصورعضو علی البدلdr.sepahmansoor@iranianasp.ir
9دکتر رحیم داوریعضو علی البدلdr.davari@iranianasp.ir
10دکتر فاطمه باقریانبازرسdr.bagherian@iranianasp.ir
11خانم معصومه تدریس تبریزیبازرس علی البدلms.tadristabrizi@iranianasp.ir