تقدیر انجمن روان شناسی اجتماعی ایران از جناب آقای دکتر احمد به پژوه، پیشکسوت روان شناسی کودکان استثنایی در ایران