چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نشستی  با حضور دانشجویان ارشد روانشناسی اجتماعی پیام نور تهران جنوب و دیگر اعضای فعال انجمن برگزار گردید. در این نشست دانشجویان به هم اندیشی و همفکری دربارۀ هرچه فعال تر شدن بخش دانشجویی این انجمن پرداختند و هرکدام براساس توانمندی و علایق شان ایده هایی جذاب و قابل اجرا ارائه نمودند.

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران از سایر دانشجویان این رشته و رشته های مرتبط دعوت می نماید تا به باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی بپیوندند و این انجمن را با حضورشان غنی تر سازند.