برای مطالعه و دریافت خبرنامه زمستان ۱۴۰۱ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران بر روی Newsletter of IranianASP-Winter- 2023 کلیک فرمایید