چهت مطالعۀ نامه منظومه به ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران بر روی اینجا کلیک نمایید.