آقای روح اله ایزدی، اولین دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی