این کتاب به بررسی رابطه بین  مغز و رفتار موجودات زنده به ویژه انسان ها، نخستی ها، موش ها و ملخ ها توجه دارد. این رشته مغز را به عنوان یک محور اجتماعی در نظر می گیرد که در فرایندهای اجتماعی، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر رفتارها دارد. این کتاب توسط گروهی از مترجمان ترجمه و توسط دکتر صفاری نیا ویراستاری شده است. انتشارات روان این کتاب را در حدود سیصد صفحه به انتشار رسانده است.