برای دانلود خبرنامه انجمن روانشناسی اجتماعی ایران روی اینجا کلیک فرمایید.
👈 آنچه در شمارۀ پاییز ۱۳۹۹می خوانید:
🍁 چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری
🍁 جایزه علمی بهترین رسالۀ دکتری روانشناسی اجتماعی
🍁 فرصت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی اجتماعی
🍁 اولین دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی
🍁 صفحۀ رسمی انجمن در اینستاگرام شروع به کار کرد
🍁 سلامت اجتماعی شهری
🍁 زبان بدن شما می تواند شما را شکل دهد
🍁 تبریک
🍁 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد
🍁 دفاع از رساله دکتری
🍁 معرفی کتاب
🍁 شمارۀ جدید نشریه های انجمن
🍁 شرایط عضویت در انجمن
🍁 همکاری در تدوین خبرنامه
www.instagram.com/iranian_asp