خبرنامه تابستان ۱۳۹۹ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
آنچه در شمارۀ تابستان ۹۹ می خوانید
🍉 اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی اجتماعی
🍉 چهارمین همایش ملی روان شناسی و علوم رفتاری
🍉 اولین نشست هستۀ روان شناسی و رسانه انجمن
🍉 صفحۀ رسمی انجمن در اینستاگرام شروع به کار کرد
🍉 تاثیر اطلاعات و فشار اجتماعی بر تغییر عقاید
🍉 کاربرد نظریه عزت نفس در رابطه با سومصرف مواد
🍉 مرامنامۀ منظومه انجمن های روان شناسی و مشاوره ایران
🍉 چکیدۀ رساله های دکتری تخصصی روان شناسی اجتماعی
🍉 معرفی کتاب
🍉 شمارۀ جدید نشریه های انجمن

برای مطالعه و دانلود خبرنامه تابستان ۱۳۹۹ روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Newsletter of IranianASP-Summer- 2020