با تلاش مستمر انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

برای اولین بار در ایران شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد رشته روان شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تهران جنوب موافقت کرد.