کتاب “شناخت تنگناهای اجتماعی”

ترجمه دکتر مجید صفاری نیا و شیلر کیخاونی به چاپ رسید.