در خبرنامه زمستان ۱۳۹۸ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران می خوانید:
❄اطلاعیۀ پذیرش عضو فعال در کارگروه های انجمن
❄انجمن روان شناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد
❄رشتۀ روان شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد
❄پیشگامان روان شناسی اجتماعی (۹)
❄نکوداشت استاد فرزانه دکتر کیانوش هاشمیان
❄به خانه برگردیم!
❄اعتماد سنگ بنای جامعه سالم
❄چرا نمی توانیم از فکر کردن دربارۀ دیگران دست برداریم؟
❄نیمه های تاریک و روشن انتقام
❄چکیده ای از همایش شادکامی و نشاط اجتماعی
❄مسابقه علمی سال ۱۳۹۸ انجمن
❄ماهنامۀ اینترنتی پروانه (۱۰)
❄معرفی کتاب
❄شمارۀ جدید نشریه های انجمن
❄شرایط عضویت در انجمن
❄همکاری در تدوین خبرنامه

برای دانلود خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Newsletter of IranianASP-Winter- 2020 (1)