از تمامی اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی  عادی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران که در

روز چهارشنبه ،تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ از ساعت ۱۱ تا ۱۳  در محل انجمن به نشانی :

تهران ، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان دکتر عضدی ( آبان شمالی ) ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ،طبقه دوم

اتاق ۲۱۶ برگزار می شود ،حضور یابند.

دستور جلسه :

۱)بررسی و تصویب صورت های مالی سال گذشته انجمن

۲)افزایش حق عضویت اعضا انجمن

۳)تصویب برنامه سه ساله انجمن

۴)تصویب هزینه های مربوط به مجله

سایر موارد….