دعوت مجمع عمومی عادی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران (نوبت اول) به شماره ثبت ۱۵۳۵۴

از تمامی اعضای پیوسته انجمن روان شناسی اجتماعی ایران دعوت می شود که در روز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در محل انجمن به نشانی:

تهران ، خیابان کریم خان زند ،نبش خیابان دکتر عضدی ( آبان شمالی) ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ،طبقه دوم اتاق۲۱۶ برگزار می شود حضوریابید.

دستور جلسه:

۱)بررسی و تصویب صورت های مالی سال گذشته انجمن

۲)تصویب برنامه سه سال انجمن

۳)افزایش حق عضویت اعضا انجمن

۴)سایرموارد