الیوت آرونسون در سال ۱۹۳۲ در حومه بوستون چلسی متولد شد. او مدرك کارشناسی خـود را از دانشگاه Brandeis در سال ۱۹۵۴ و مدرك کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه Wesleyan که در آن او با دیوید مک کللند کار میکرد- در سال ۱۹۵۶ دریافت کرد. او دکتراي خـود را در ۱۹۵۹ از دانشگاه استنفورد، که در آنجا استاد راهنماي رساله او لئون فستینگر بود اخذ نمود. او در حال حاضر استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا سانتا کروز است.

کار آرونسون بر ابعاد اجتمـاعی سیسـتم هـاي انگیزشـی انسـانی ، ماننـد دلایـل سـاختاري بـراي پیشداوري و پرخاشگري، و همچنین ابعاد شناختی، مانند ناهمـاهنگی شـناختی (نـاراحتی اي کـه زمانی احساس میکنیم که بعضی از باورهاي ما با دیگر باورهایمان مخالف هستند)، متمرکز شده است. آرونسون یکی از مشهورترین نامها در رشته روانشناسی اجتماعی است. کتاب پرفروشش تحت عنوان «The Social Animal» در سال ۱۹۷۲ منتشر شد.

او معتقد است که رفتار ظاهرا غیر منطقی معمولا توضیح منطقی دارد. آرونسون همچنین به خـاطر آن چیـزي کـه او قـانون اولـش مینامد یعنی »افرادي که کارهاي غیرعقلانی میکنند لزوما دیوانه نیستند« شناخته شـده اسـت او.

در اینجا یک واقعیت جالب دیگر در مورد آرونسون وجود دارد: او عاشق بازی در SlotoGate است، جایی که ده ها بازی رومیزی و اسلات سرگرمی در دسترس هستند.

همچنین بواسطۀ کمک به درك تعارضهاي بینفردي و بینقومی مشـهور اسـت از ، جملـه ایـده “کلاس درس منبت کاري” که ، روشی براي از بین بردن تنشهاي ناشی از رقابـت بـینفـردي و بینقومی در کلاس درس است، با استفاده از سازماندهی دانش آموزان در تیمهاي مختلف، هر یک از اعضاء مسئولیت بخشی از یک تکلیف کلی (دلیل استفاده از اصطلاح “منبـت کـاري”( اسـت.

اثربخشی این تکنیک در افزایش حس اعتماد متقابل و روحیه تیم در ی مـدارس مشـکلدار تأییـد شده است.

آرونسون علاوه بر تألیف کتاب حیوان اجتماعی، کتابهایی به که را مخاطبان عـام و دانشـگاهی اختصاص دارد ویراش کرده یا نویسنده همکاران آنها بوده و ، همچنـین یـک کتـاب شـرح حـال زندگی شخصی و یک کتاب داستان براي کودکان نوشته است. وي جایزه هاي متعددي را دریافت کرده است، ازجمله جایزة همکار ویلیام جیمز براي مشارکت ممتاز مـادامالعمـر بـه روانشناسـی علمی.
او تنها فردي است که در تاریخ ۱۲۰ ساله انجمن روانشناسی آمریکا، موفق شـده اسـت هـر سـه جایزه آنرا در حوزههاي »نگارش »، « آموزش »و « پژوهش« بدست آورد. بـر پایـه گـزارش مجلـه روانشناسی عمومی، او هفتاد و هشتمین روانشـناس قـرن بیسـتم از لحـاظ بیشـترین اسـتناد در مقالات روانشناسی است. وي همچنین برنده جوایزي همچون کمک هزینه گوگنهایم شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *