به نام پروردگار

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نهمین جایزه علمی دکتـر کـاردان را در اردیبهشت ۱۳۹۸با مشارکت جمعی از نهادهاي علمی و فرهنگی برگـزار مـی کنـد داشتن موضوع نو و نیازمحور، بهرهمندي از روششناسی متقن پژوهشی، ارایه یافته هاي، اصیل و معتبر براي چالشهاي اساسی حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و حرکـت در
مسیر مرزهاي دانش از ویژگیهاي یک پژوهش علمی باکیفیت است. به منظور تشویق محققان و دانشپژوهان جوان کشور و نکوداشت مقام علمی اسـتاد فقیـد دکترکـاردان موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نهمین جایزه علمی دکتـر کـاردان را در اردیبهشت ۱۳۹۸با مشارکت جمعی از نهادهاي علمی و فرهنگی از جملـه انجمـن
روانشناسی اجتماعی ایران برگزار میکند. در ایـن جشـنواره بـه برتـرین رسـاله هـاي دفاعشده دکتري روانشناسی و علـوم تربیتـی در بـازه زمـانی ۱۳۹۵تـا ۱۳۹۷جـوایز ارزندهاي اهدا میگردد. عزیزانی که در بازه زمانی مذکور از رساله خود دفاع کـرده انـد میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تـا پایـان آذر ۹۷خواهد بود.

شایان ذکر است کـه اسـتاد علـی محمـد کـاردان از شـاگردان ایرانـى «ژان پیـاژه» و از بنیانگذاران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتى در دانشگاه تهران بود. دریافـت نشـان فرهنگ ۱۳۲۹به دلیل احراز رتبه اول در دوره لیسانس فلسفه و علوم تربیتی از سـوي وزارت فرهنگ، دریافت لوح تقدیر به دلیل خدمات مستمر علمی و فرهنگی از سـوي رییس جمهور وقت در بهمن ماه ،۱۳۸۴بزرگداشـت از سـو ي انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگی در سال ۱۳۸۲و انتخاب به عنوان چهـره مانـدگار تعلـیم و تربیـت برخـی از افتخارات دکتر کاردان است.