سومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران با رویکرد کاربرد روان شناسی اجتماعی در ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شده است.

رئیس این کنگره پروفسور مجید صفاری نیا ریاست محترم انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و پدر روان شناسی شهری ایران بودند، و دبیران علمی سومین کنگره ی ملی روان شناسی اجتماعی که با رویکرد کاربرد روان شناسی اجتماعی در اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد خانم دکتر فاطمه باقریان و سرکار خانم دکتر سوسن علیزاده فرد بودند.

همچنین دبیر اجرایی سومین کنگره ی ملی خانم دکتر منصوره نیکوگفتار بودند.

برای دانلود و مطالعه ی خلاصه ی عملکرد این کنگره ی ملی می توانید فایل PDF آن را از لینک زیر دریافت نمایید.