مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن روان شناسی اجتماعی ایران بر اساس اعلام قبلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ دی ماه در محل دفتر یکم انجمن در ساختمان علامه برگزار گردید و موارد زیر به تصویب رسید:
– حق عضویت سالانه دانشجویی ۲۰٫۰۰۰ تومان، وابسته ۳۰٫۰۰۰ تومان و پیوسته ۴۰٫۰۰۰ تومان دریافت شود.
– جهت چاپ هر مقاله در مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ تومان اخذ شود.
– سند راهبردی پنج ساله انجمن ارائه و به تصویب رسید.