نزدیک به یک سال از تاسیس انجمن روانشناسی اجتماعی شعبه ی آذربایجان غربی در دانشگاه پیام نور مهاباد می گذرد و در طی این یکسال فعالیت های زیر در راستای اهداف انجمن انجام شده اند:
۱- عضو گیری انجمن به دو صورت: ۱- از طریق شعبه ی آذربایجان غربی و ۲- اقدام افراد از طریق ایمیل اصلی و مستقیم انجمن روانشناسی اجتماعی انجام گرفته است. نتیجه ی این عضو گیری، عضویت اکثر دانشجویان ارشد و بسیاری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد بوده است.
۲- برگزاری کارگاه مداخله در بحران خودکشی با نظارت انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نیز در اسفندماه ۱۴۰۱ صورت گرفت و برای شرکت کنندگان گواهی نیز صادر گردید
۳- همچنین اقداماتی جهت اخذ رشته ی ارشد روانشناسی اجتماعی برای دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد نیز انجام
گرفته است.