محور های همایش:

 • کرونا و دانشجویان
 • کرونا و بهزیستی روانشناختی
 • کرونا و سرمایه های روانشناختی
 • کرونا و رشد پس از ضربه
 • کرونا و سلامت معنوی
 • کرونا و سبک زندگی
 • کرونا واختلالات روانی
 • کرونا و مداخلات روانشناختی
 • کرونا و سوگ ابرازنشده
 • کرونا، خانواده و فرزندان
 • کرونا و آموزش مجازی
 • کرونا، سرمایه و اعتماد اجتماعی
 • کرونا و رسانه
 • کرونا ومسئولیت های مدنی
 • کرونا نقش دولت و مسئولین