این نشست به دعوت معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا و در محل این معاونت در روز سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ انجام شد. در ابتدا خدمات ارائه شده توسط مراکز مشاورۀ فراجا که شامل ۱۰۵۰ مرکز است، و از جمله فعالیت های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای این مراکز معرفی شد. برای مثال یکی از دستاوردهای فعالیت های این مرکز جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر خط آسیب های اجتماعی در محله های مختلف شهر است که می تواند در امر پیشگیری از آسیب ها مفید واقع شود. در ادامه دومین همایش ملی روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی  در تامین و توسعۀ امنیت روانی اجتماعی معرفی شد و از هیأت مدیرۀ انجمن درخواست همکاری در برگزاری این همایش مطرح گردید. سپس اعضای هیئت مدیرۀ حاضر در جلسه با مسئولان معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا، به بحث، بیان دیدگاه ها و تبادل نظر دربارۀ علل ایجاد و راهکارهای برون رفت از منظر روانشناسی اجتماعی پرداختند.  در این جلسه درخواست شد برای پرهیز از هنجار شدن خشونت در جامعه  نیروهای انتظامی گفتگو با معترضین را محور مقابلۀ خود قرار دهند. همچنین برخی از همکاران در خواست آزادی زندانیان دانشجو  را داشتند.