جهت دانلود و مطالعۀ نامه منظومه به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران روی  اینجا کلیک فرمایید.