باسلام
از تمامی اعضای انجمن روانشناسی اجتماعی ایران جهت یاری انجمن در برنامه ریزی برای دستیابی به نتایج بهینه ، درخواست میشود تا فرم نظر سنجی حاضر را تکمیل کنند.
از همکاری شما سپاس گزاریم.

برای تکمیل فرم نظرسنجی روی اینجا کلیک فرمایید