به لطف الهی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، جایزة ملی کتاب برتـر روانشناسـی اجتمـاعی (یادبود دکتر محمود ایروانی) را در سال ۱۳۹۷برگزار مینماید. از نویسندگان و مترجمان ارجمند تقاضا میشود دو نسخه از آثار خود را تا ۵بهمن ۱۳۹۷به نشانی دبیرخانۀ انجمن ارسال بفرمایند.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان کریم خانزند، نبش آبان شمالی، ساختمان علامه، طبقـۀ دوم اتـاق ۲۰۹