لیست اسامی اعضای باشگاه دانشجویی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
۱ ستاره جعفری
۲ نگاه میرزایی آذر
۳ سعید لیل آبادی
۴ عفت حیدری
۵ مجید توکلی
۶ سهیلا کریمی
۷ محمد حسن میرزاخانی
۸ مهدی داخیده
۹ الناز جلیلی
۱۰ مهناز قنبری
۱۱ فاطمه رستمی
۱۲ مینا حیدری
۱۳ رزیتا رحیمیان
۱۴ زهرا مالامیری
۱۵ مریم نگهبان حق
۱۶ محمد عبدی
۱۷ سولماز شه کمال
۱۸ سحرپورزاهدی
۱۹ اکرم عباسی