روان شناسی برای کسانی که تمایل به شناخت انسان و رفتارهای وی دارند یک رشته اقناع کننده است. این علم با رشد و توسعه خود در راستای درک و تبیین رفتارهای انسان موفق بوده و توانسته است که راه خود را به تمامی حوزه های مرتبط با انسان اعم از درمان، موفقیت و استفاده از تمام استعدادها، رشد، اجتماع، سیاست، اقتصاد و بازار، محیط زیست، صنعت ، آموزش و پرورش، و غیره بگشاید. مصرف نیز به عنوان یک رفتار انسانی از دیدگاه این علم دور نمانده و علم روان شناسی توانسته است که به افراد شاغل در عرصه کسب و کار نیز خدمات خود را ارائه دهد. کتاب روان شناسی مشتری کوشیده است که به ساده ترین صورت رفتار مصرفی انسان ها را مورد مطالعه قرار داده و متغیرها و عوامل موثر در احساس نیاز و جلب توجه وی به کالاها و خدمات مختلف را مورد بررسی قرار دهد. مطالعه این کتاب به تمامی افراد علاقمند به روان شناسی و شاغل در حوزه کسب و کار توصیه می شود./ د