کتاب زیبای روان شناسی اجتماعی که با ترجمه ی زیبای دکتر صفاری نیا و خانم حسن زاده صورت پذیرفته است در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد رشته های روان شناسی عمومی و علوم تربیتی در دانشگاه تدریس می شود.

این کتاب را می توان به دو دسته از افراد پیشنهاد نمود :

اول آنهایی که به دنبال چرایی رفتار عموم مردم در وقایع خاص مثل کمک در آسیب های اجتماعی یا عدم یاری رسانی در برخی موارد خشونت بار مطالعاتی داشته باشند.

دوم به همه ی آنهایی که دوست دارند با روان شناسی اجتماعی آشنا شوند و جدیدترین پژوهش ها در این حوزه را مشاهده نمایند.