با تلاش های مستمر انجمن روان شناسی اجتماعی ایران سرانجام اولین گروه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روان شناسی اجتماعی در ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۹  ۱۴۰۰ در دانشگاه پیام نور تهران جنوب مشغول به تحصیل خواهند شد.