«روانشناسی اجتماعی امروز»

روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

با سخنرانی آقای دکتر مجید صفاری نیا

برگزار گردید.