دومین سمپوزیوم بین المللی

“پیشگیری و مداخله در خودکشی “

زمان: روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر