چگونه افسردگی خود را مدیریت کنیم؟

کری ادینگتون، تیموتی استرامن، انجلاویت و گرگوری کلدن

ترجمه : دکتر احمد به پژوه و زهرا سیدنوری

در هزارۀ سوم میلادی، افسردگی نوعی اختلال روانی رایج است که از آن به عنوان «سرماخوردگی روانی» یاد می شود و تخمین زده شده است که بیش از سیصد میلیون نفر در گروه های سنی گوناگون از آن رنج می برند. اکثر اشخاص افسرده با نشانه های افسردگی، مانند احساس غم و غصه، پرخاشگری، احساس خستگی و پوچی، وجود افکار منفی و ناتوانی  در کسب شادی و لذت از زندگی آشنا هستند. در سال های اخیر برای درمان افسردگی، روش های گوناگونی مطرح شده که هر کدام تاثیر قابل توجهی را در برداشته است، اما درمیان این روش ها، درمان خود نظام مندی به عنوان یک روش درمانی نوین غیردارویی، از اهمیت خاصی برخوردار است. کتاب خود درمانی گام به گام افsردگی و بیست و هشت کاربرگ آن که مبتنی بر روش درمان خود نظام مندی استف به عنوان یک روش جدید، با زبانی ساده و دقیق، رهنمود های مفیدی را در اختیار افراد افسرده قرار داده و به آنان کمک می کند تا به خوبی از عهدۀ رویارویی با افسردگی خود برآیند و نشاط خود را بازیابند.

امید است مطالعۀ این کتاب برای هر فردی که از افسردگی رنج می برد، مؤثر و سودمند واقع شود.