آنچه در خبرنامه پاییز ۱۳۹۸ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران می خوانید:

🍁 اطلاعیۀ پذیرش عضو فعال در کارگروه های انجمن
🍁 انجمن روان شناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد
🍁 پیشگامان روان شناسی اجتماعی
🍁 حیوان آزاری ریشه در کودکی افراد دارد
🍁 علوم اعصاب اجتماعی
🍁 ناهمخوانی خود کودکانه و بالغانه در کودکان
🍁 دفاع از پایان نامه
🍁 ماهنامۀ اینترنتی پروانه
🍁 معرفی کتاب
🍁 شمارۀ جدید نشریه های انجمن
🍁 شرایط عضویت در انجمن
🍁 همکاری در تدوین خبرنامه

برای دانلود خبرنامه می توانید از اینجا اقدام نمایید.