آنچه در شماره زمستان ۱۳۹۹ می خوانید:

یادی از استاد دانشمند زنده یاد دکتر محمود ایروانی
جایزه علمی بهترین رسالۀ دکتری روانشناسی اجتماعی
صفحۀ رسمی انجمن در اینستاگرام
معرفی اساتید برجسته روانشناسی اجتماعی ایران
آیا طرز فکر ما دربارۀ بدن ایدهآل قابل تغییر است؟
رسانه های اجتماعی تصورات اشتباه درباره کرونا را افزایش می دهد
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میپذیرد
رسالههای دکتری روانشناسی اجتماعی
معرفی کتاب (۴ کتاب جدید)
شمارۀ جدید نشریههای انجمن
شرایط عضویت در انجمن
همکاری در تدوین خبرنامه

برای مطالعه و دانلود خبرنامه روی اینجا کلیک فرمایید