آنچه در خبرنامه بهار ۱۴۰۰ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران می خوانید
🌷سلسله گپ و گفت های روانشناسی اجتماعی در اینستاگرام ۴
🌷 معرفی اساتید برجسته روانشناسی اجتماعی ایران ۶
🌷 سخنرانی آقای دکتر مجید صفاری نیا در مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی ۷
🌷 هوش و جنایت ۱۰
🌷 حمایت اجتماعی ۱۴
🌷 درک مفاهیم «همه‌گیری اخبار» و «بداخبارها» در مبارزه با کرونا ۲۱
🌷 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد ۲۹
🌷 شمارۀ جدید نشریه های انجمن ۳۳
🌷 شرایط عضویت در انجمن ۳۶
🌷 همکاری در تدوین خبرنامه ۳۷
✅ تلفن های تماس: ۸۱۰۳۲۲۱۳-۸۸۸۰۷۵۸۹-۰۹۱۰۲۶۵۶۱۴۴
✅ رایانامه: Info@iranianasp.ir
✅ وب سایت: www.iranianasp.ir
✅ اینستاگرام: www.instagram.com/iranian_asp

برای دانلود خبرنامه بهار ۱۴۰۰ روی اینجا کلیک فرمایید.