جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ برگزار گردید.