جلسات مجازی هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در بهار و تابستان ۱۳۹۹ با حضور اعضای محترم هیئت مدیره برگزار شد.