تصاویر مربوط به سال ۱۳۹۷ و برخی از جلسات و کارگاه هایی می باشد که با حضور اساتید گرانقدر انجمن روان شناسی اجتماعی ایران مانند پروفسور صفاری نیا برگزار شده است.