مراسم تجلیل و نکوداشت استاد احمد به پژوه ۱۳ اردیبهشت ماه  ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می شود.

گفتنی است : دکتر احمد به پژوه در سال‌ ۱۳۲۷ در شهر تهران‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود. در سال‌ ۱۳۵۳ دانش‌نامه كارشناسی‌ (لیسانس‌) خود را در رشتۀ خدمات‌ اجتماعی‌ از دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ دریافت‌ كرد. آنگاه‌ برای‌ ادامۀ‌ تحصیل‌، راهی‌ شیراز شد و در سال‌ ۱۳۵۹ به‌ اخذ دانش‌نامه كارشناسی‌ ارشد (فوق لیسانس‌) در رشتۀ‌ علوم‌ تربیتی‌ (گرایش روان‌شناسی تربیتی) از دانشگاه‌ شیراز نایل‌ گردید و از همان‌ سال‌ به‌ عنوان‌ عضو هیات‌ علمی‌ در دانشگاه‌ شیراز مشغول‌ به‌ كار شد. وی‌ در سال‌های‌ ۱۳۶۰ تا ۶۲ در ستاد انقلاب‌ فرهنگی‌ سابق‌ (شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ كنونی‌) فعالانه‌ در گروه‌ برنامه‌ ریزی‌ علوم‌ انسانی‌ و كمیتۀ‌ برنامه‌ریزی‌ علوم‌ تربیتی‌ اشتغال‌ داشت‌ و در سال‌ ۱۳۶۱ به‌ دانشگاه‌ تهران‌، دانشكده‌ روان‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ پیوست‌ و ضمن‌ پذیرش‌ مسوولیت‌های‌ گوناگون‌، به‌ تدریس‌ و تحقیق‌ پرداخت‌. در سال‌ ۱۳۶۵ جهت‌ ادامه‌ تحصیل‌ به‌ انگلستان‌ عزیمت‌ كرد و در سال‌ ۱۳۶۹ موفق‌ به‌ اخذ دكتری‌ روان‌شناسی‌ كودكان‌ استثنایی‌ از دانشگاه‌ كیل، انگلستان‌ شد و از همان‌ سال‌ به‌ ایران‌ بازگشت‌ و به‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی و اجرایی خود ادامه‌ داد.