بزرگداشت دکتر کیانوش هاشمیان با حمایت انجمن روانشناسی اجتماعی/۵آذر/خانه اندیشمندان