باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران فعالیت خود را از انتخابات دوره جدید انجمن روانشناسی اجتماعی ایران آغاز کرد و جلسات متعددی را برای برنامه‏ریزی فعالیتهای آتی برگزار کرد. همچنین با انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای شهید بهشتی تهران و پیام نور مرکز تهران جنوب جلسات مشترکی برگزار شد که در آن مقرر گردید باشگاه دانشجویی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران با انجمنهای علمی دانشجویی پیام نور مرکز تهران جنوب و شهید بهشتی در حوزه روانشناسی اجتماعی همکاری کنند و مقرر شد در نیم سال جدید تحصیلی به صورت هفتگی جلسات سایکودرام و مقاله خوانی در محل دفتر مطالعات روانشناسی اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود و دانشجویان علاقمند به حوزه تخصصی روانشناسی اجتماعی در این جلسات به صورت آزاد شرکت نمایند.

امیدوارم مورد استقبال و جلب نظر مخاطبان قرار گیرد.

علیرضا ذاکری- رییس باشگاه دانشجویی انجمن