بدینوسیله به اطلاع می رساند که به دلیل تداوم شرایط کرونا مجمع عمومی نوبت اول به صورت مجازی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۰/۳۰ در لینک زیر برگزار خواهد شد.

https://www.skyroom.online/ch/studentsorg1/moshavereh