بدینوسیله به اطلاع می رساند که به دلیل تداوم شرایط کرونا مجمع عمومی نوبت دوم به صورت مجازی در تاریخ ۰۸ تیر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در لینک زیر برگزار خواهد شد.

https://www.skyroom.online/ch/studentsorg1/moshavereh