باسمه تعالی

اساسنامه انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهشی

دفتر انجمن های علمی ایران

اساسنامه انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

فصل اول) کلیات و اهداف

ماده ۱) به منظور گسترش و پیشبرد ارتقای علم روانشناسی اجتماعی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پزوهشی در زمینه های مربوط انجمن روانشناسی اجتماعی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲) انجمن موسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳) مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره ۱) هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

فصل دوم) وظایف و فعالیت ها

ماده ۴) به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده ۱ این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد :

۲-۴-۱) انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم روانشناسی سروکار دارند.

۲-۴-۲) همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

۲-۴-۳) ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

۲-۴-۴) ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

۲-۴-۵) برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی.

۲-۴-۶) انتشارات کتب و نشریات علمی در خصوص موضوع فعالیت انجمن

۲-۴-۷) رعایت اصول اخلاق حرفه ای بر حسب فرمت (APA) و ترویج آن در همه عرصه های فعالیت های روانشناسی اجتماعی

فصل سوم) انواع و شرایط عضویت

۳-۱) عضویت پیوسته :

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در زمینه رشته روانشناسی اجتماعی و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

۳-۲) عضویت وابسته :

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی ارشد هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند (۳-۱) شاغل باشند.

۳-۳) عضویت دانشجویی :

کلیه دانشجویانی که در رشته های جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت به تحصیل اشتغال دارند.
۳-۴) عضویت افتخاری :

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی انان در زمینه های مرتبط با روانشناسی اجتماعی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهعداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۳-۵) اعضای موسساتی (حقوقی) :

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پزوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درایند.

تبصره ۲) افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند (۱-۳) می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۳) اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۵) هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۴) پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۵) اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۶) عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۳-۶-۱) استعفای کتبی

۳-۶-۲) عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره ۶) خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم) ارکان انجمن

ماده ۷) ارکان اصلی عبارتند از :

الف: مجمع عمومی ب: هیئت مدیره ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۷) مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود

۴-۷-۱) مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

۴-۷-۲) مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تکمیل می شود.

۴-۷-۳) در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد اعضای پیوسته حاضر جلسه رسمیت می یابد.

تبصره ۷) دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۸) یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نماید.

تبصره ۹) در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۱۰) شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی می باشد و تصمیمات با (۳/۲) آراء معتبر است.

ماده ۸) وظایف مجمع عمومی

الف: مجمع عمومی عادی

  • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
  • تصویب خط مشی انجمن
  • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس
  • تعیین میزان حق عضویت
  • عزل هیئت مدیره و بازرس
  • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

ب: مجمع عمومی فوق العاده

  • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
  • تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱۱) مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱۲) اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

پ: هیئت مدیره

ماده ۹) هیئت مدیره انجمن مرکب از ۷نفر عضو اصلی و ۲نفر عضو علی البدل است که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۴-۹-۱) هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

۴-۹-۲) عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۴-۹-۳) هیئت مدیره حداکثر تا بیست روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نمایند.

۴-۹-۴)کلیه اسناد تعهد اور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس یا خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.

۴-۹-۵) هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

۴-۹-۶) جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت اعضای موافق، معتبر است.

۴-۹-۷) حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آرای حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند

۴-۹-۸) کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

۴-۹-۹) شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذرخواهی موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود

۴-۹-۱۰) در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۴-۹-۱۱) شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده ۱۰) هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۴-۱۰-۱) اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۴-۱۰-۲) تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت انها.

۴-۱۰-۳) هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

۴-۱۰-۴) جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره انها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

۴-۱۰-۵) تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۴-۱۰-۶) اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیق یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۴-۱۰-۷) انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۴-۱۰-۸) اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۴-۱۰-۹) جلب هدایا و کمک های مالی

۴-۱۰-۱۰) اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی

۴-۱۰-۱۱) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۴-۱۰-۱۲) ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقاقات و فناوری

۴-۱۰-۱۳) هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نمایند.

تبصره ۱۳) هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهند گرفت.

ت) بازرس

ماده ۱۱) مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب می نماید.

تبصره ۱۴) انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۲) وظایف بازرس یا بازران به شرح زیر است :

۴-۱۲-۱) بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۴-۱۲-۲) بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۴-۱۲-۳) گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره ۱۵) کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی د هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم) گروه های علمی انجمن

ماده ۱۳) انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای انها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

۱) گروه های تخصصی

۲) کمیته آموزش و پژوهش

۳) کمیته انتشارات

۴) کمیته امار و اطلاعات

۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶) کمیته گردهمایی های علمی

۵-۱۳-۱) انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

فصل ششم) بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۴) منابع مالی انجمن عبارتند از:

۶-۱۴-۱) حق عضویت اعضا

۶-۱۴-۲) درآمدهای ناشی از ارئه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی
۶-۱۴-۳) دریافت هدایا و کمک ها

۶-۱۴-۴) کلیه عواید و درامدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۵) درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۶) کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده ۱۷) هیچ یک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداسته و خود و وابستگان درجه یک انها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات یا موسسات نمایند.

ماده ۱۸) کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۹) هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۰) انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۱) در صورت انحلال در مجمع عمومی همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد.

هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۲) این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

محل امضای هیئت موسس                      محل امضای هیئت رئیسه جلسه مجمع عمومی