کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 485

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ - ۱۹:۴۴

هفتمین هیئت مدیره انجمن روان­شناسی اجتماعی ایران

هفتمین هیئت مدیره انجمن روان­شناسی اجتماعی ایران ۱- دکتر مجید صفاری­نیا رئیس انجمن ۲- دکتر سوسن علیزاده فرد نائب رئیس ۳- دکتر مجتبی دلیر دبیر انجمن ۴- خانم شیلر کیخاونی خزانه­دار ۵- دکتر آزاده عسگری عضو هیئت مدیره ۶- دکتر زهره رافضی عضو هیئت مدیره ۷- دکتر منصوره نیکوگفتار عضو هیئت مدیره ۸- دکتر مژگان […]

هفتمین هیئت مدیره انجمن روان­شناسی اجتماعی ایران

۱- دکتر مجید صفاری­نیا رئیس انجمن
۲- دکتر سوسن علیزاده فرد نائب رئیس
۳- دکتر مجتبی دلیر دبیر انجمن
۴- خانم شیلر کیخاونی خزانه­دار
۵- دکتر آزاده عسگری عضو هیئت مدیره
۶- دکتر زهره رافضی عضو هیئت مدیره
۷- دکتر منصوره نیکوگفتار عضو هیئت مدیره
۸- دکتر مژگان سپاه­منصور عضو علی البدل
۹- دکتر رحیم داوری عضو علی البدل
۱۰- دکتر فاطمه باقریان بازرس
۱۱- خانم معصومه تدریس تبریزی بازرس علی البدل
ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir