کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

  • ۲۰۱۹-۰۱-۰۸_۱۷۵۰۲۹

    خبرنامه زمستان ۱۳۹۷ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران منتشر شد جهت بارگیری متن کامل خبرنامه لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید./د newsletter of iranianasp-winter- 1397

  • ۹۷۸۶۰۰۷۳۸۵۳۶۴

    کتاب روان شناسی اجتماعی (ویراست نهم) اثر الیوت آرونسون ترجمه دکتر مجید صفاری نیا منتشر شد

    روان شناسی اجتماعی (ویراست نهم) اثر الیوت آرونسون ترجمه دکتر مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده مولف: الیوت آرونسون-تیموتی ویلسون-رابین آکرت-ساموئل سامرز مترجم: دکتر مجید صفاری نیا-پرستو حسن زاده ناشر: ارسباران تعداد صفحه: ۱۰۳۳ قطع :…

کد خبر: 116

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ - ۰:۲۰

رابطه حمايت اجتماعي با خودکارآمدي

رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي در دانش آموزان چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي، همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اراک بود که 430 دانش آموز دختر و پسر بود به عنوان نمونه […]

رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي در دانش آموزان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي، همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اراک بود که 430 دانش آموز دختر و پسر بود به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه حمايت اجتماعي ادراک شده زيمت و همکاران و پرسشنامه خودکارآمدي شرر و همکاران استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام محاسبه شد. نتايج نشان داد که بين حمايت اجتماعي ادراک شده و خودکارآمدي ارتباط معني داري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که حمايت ادراک شده از سوي خانواده پيش بيني کننده خودکارآمدي است. با توجه به ارتباط منابع گوناگون حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي در نوجوانان، تنظيم و تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب در راستاي افزايش حمايت و ارتقاي خودکارآمدي در حوزه خانواده و مدرسه مفيد و موثر است.

نویسندگان: تمنائي فر محمدرضا, ليث حكيمه, منصوري نيك اعظم*

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir