کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 113

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ - ۰:۲۰

تاثیر سايکودراما بر پرخاشگري

  بررسي تاثير تاتر درماني (سايکو دراما) بر پرخاشگري دانش آموزان پسر چکیده: هدف از انجام اين پژوهش، تعيين تاثير تاتر درماني بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه 4 شهر اهواز بود. به منظور دستيابي به اين هدف از ميان مدارس راهنمايي، سه مدرسه بطور تصادفي ساده انتخاب و از […]

  بررسي تاثير تاتر درماني (سايکو دراما) بر پرخاشگري دانش آموزان پسر

چکیده:
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين تاثير تاتر درماني بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه 4 شهر اهواز بود. به منظور دستيابي به اين هدف از ميان مدارس راهنمايي، سه مدرسه بطور تصادفي ساده انتخاب و از ميان آنها، تعداد 40 دانش آموز، از طرف مدارس به عنوان پرخاشگر، معرفي شدند که تعداد 30 نفر با توجه به پرسشنامه سنجش پرخاشگري (AGQ) و ملاک گزارش مدرسه و همچنين معيارهاي تشخيصي DSM – IV- TR داراي اختلال رفتار پرخاشگري، شناسايي گرديدند و مورد آزمون قرار گرفتند. سپس بطور تصادفي تعداد 15 نفر در گروه آزمايش و تعداد 15 نفر ديگر در گروه کنترل جايگزين شدند. گروه کنترل مداخله اي دريافت نکردند. گروه آزمايش، به مدت 12 جلسه و هر جلسه 90 دقيقه، آموزش تاتر درماني را دريافت کردند و پس از گذشت دو ماه، از دانش آموزان دو گروه پس آزمون بعمل آمد و دوباره بعد از يک ماه آزمون پيگيري از هر دو گروه گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها از تحليل کواريانس و مانوا استفاده شد. نتايج نشان داد که شدت رفتارهاي پرخاشگرانه درگروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل کاهش داشته است.

نویسندگان: تمنائي فر محمدرضا, ليث حكيمه, منصوري نيك اعظم*

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir