کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 111

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ - ۰:۱۵

مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي در معلولين

مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکاران چکیده: هدف پژوهش حاضر مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکار اداره بهزيستي شهر اهواز است. […]

مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکاران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکار اداره بهزيستي شهر اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر بودند که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از چهار پرسشنامه سلامت عمومي، مقياس هويت ورزشي، پرسشنامه انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي، فردي استفاده گرديد. اين تحقيق از نوع علي مقايسه اي بود و براي تحليل آماري داده ها از تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد. نتايج تحليل داده هاي اين پژوهش نشان داد که بين سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي، فردي در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکار شهر اداره بهزيستي اهواز در سطح (P>0.05) تفاوت معناداري وجود دارد.

نویسندگان: حيدري عليرضا*, سيدآسيابان سميرا, حربي آزاده

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir